Algemene voorwaarden Fopma NatuurAdvies

1.         Toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en opdracht die door Fopma NatuurAdvies met opdrachtgevers wordt    aangegaan of wordt verstrekt.

1.2    Indien op enige overeenkomst tevens voorwaarden van een opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, prevaleren in geval van strijdigheid de    Algemene Voorwaarden van Fopma NatuurAdvies.

1.3    Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming tussen de opdrachtgever en Fopma    NatuurAdvies.

2    Totstandkoming van een overeenkomst

2.1    Een overeenkomst komt tot stand doordat Fopma NatuurAdvies een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Indien een opdracht    volgt op een schriftelijke aanbieding van Fopma NatuurAdvies, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdracht door de     opdrachtgever wordt verzonden.

2.2    Overeengekomen specificaties en condities maken onderdeel uit van de overeenkomst en zijn voor beide partijen bindend. Afwijkingen worden in    onderling overleg bepaald en schriftelijk over en weer door partijen vastgeleg

3    Kwaliteit en garantie

3.1    Fopma NatuurAdvies verplicht zich een prestatie te leveren conform hetgeen is overeengekomen en overige daaraan in redelijkheid te stellen eisen.    Fopma NatuurAdvies garandeert dat de prestaties van goede kwaliteit en uitvoering zullen zijn en op vakbekwame wijze tijdig en ononderbroken worden    uitgevoerd. Het resultaat van door of namens Fopma NatuurAdvies te verrichten prestaties zal voldoen aan de overeengekomen eisen voor de duur van     de overeenkomst of opdracht.

3.2    De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor een goede uitvoering van de overeenkomst en opdracht    door Fopma NatuurAdvies tijdig verstrekt.

3.3    Indien bij of na levering en/of uitvoering blijkt dat geheel of een gedeelte van de geleverde prestaties niet in overeenstemming is met de    overeengekomen specificaties en prestaties, wordt de levering in onderling overleg geheel of gedeeltelijk voor rekening van Fopma NatuurAdvies     opnieuw uitgevoerd.

3.4    Fopma NatuurAdvies kan ter uitvoering van een overeenkomst of opdracht gebruik maken van diensten van derden na verkregen schriftelijke    toestemming van de opdrachtgever. Deze toestemming wordt niet op onredelijke gronden onthouden en de opdrachtgever is gerechtigd aan deze    goedkeuring voorwaarden te verbinden en/of deze in tijd te beperken.

4    Tijdstip van de prestatie

4.1    Fopma NatuurAdvies levert de prestatie op het overeengekomen tijdstip of binnen de in de overeenkomst of opdracht aangegeven    leveringstermijn(en). Zodra Fopma NatuurAdvies weet of verwacht dat de prestatie niet tijdig geleverd zal worden, stelt Fopma NatuurAdvies de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte.


5    Tarieven, kosten en betaling

5.1    De werkzaamheden van Fopma NatuurAdvies worden gedeclareerd tegen een vaste prijs en/of vast tarief per dagdeel. Alle prijzen en tarieven zijn    exclusief BTW. In de offerte geeft Fopma NatuurAdvies aan of in de kostenraming zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfskosten en andere    opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kan Fopma NatuurAdvies deze kosten afzonderlijk in rekening brengen bij de    opdrachtgever.

5.2    Een tussentijdse wijziging van het niveau van de lonen en prijzen die Fopma NatuurAdvies noodzaakt tot wijziging van het tarief en/of de    kostenvergoedingen, wordt doorberekend aan de opdrachtgever.

5.3    De werkzaamheden van Fopma NatuurAdvies worden bij declaratie in rekening gebracht, de declaratietermijn wordt vastgelegd in de offerte van    Fopma NatuurAdvies aan de opdrachtgever. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum ( gewijzigt per 4 oktober 2021, was 14 dagen) . Indien Fopma NatuurAdvies na het verstrijken van deze termijn geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is Fopma NatuurAdvies gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. In dat geval komen alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die Fopma NatuurAdvies moet maken ter voldoening van zijn vordering voor rekening van de opdrachtgever.

6    Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten

6.1    Partijen garanderen de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie waarvan zij op enigerlei wijze kennis nemen. Partijen nemen in    het kader van de overeenkomst of opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen. Deze verplichtingen gelden     zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst of opdracht als na beëindiging daarvan.

6.2    In geval tijdens de looptijd van de overeenkomst of opdracht intellectuele eigendomsrechten ontstaan, op welke wijze dan ook, is Fopma    NatuurAdvies hiertoe de exclusief gerechtigde partij. Modellen, technieken, instrumenten - waaronder ook software - die door Fopma NatuurAdvies zijn    gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht, zijn en blijven het eigendom van Fopma NatuurAdvies. Partijen kunnen ter zake anders    overeenkomen en de opdrachtgever heeft het recht documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, indien en voor zover     passend binnen het kader van de overeenkomst en opdracht.

7    Aansprakelijkheid

7.1    Fopma NatuurAdvies is aansprakelijk voor directe schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst en opdracht, voor    zover deze toerekenbaar het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Fopma NatuurAdvies van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het     vakmanschap waarop de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst en opdracht mocht vertrouwen.

7.2    De aansprakelijkheid voor de directe schade veroorzaakt door tekortkomingen van Fopma NatuurAdvies wordt beperkt tot het bedrag van het    honorarium dat Fopma NatuurAdvies voor werkzaamheden in het kader van de betreffende overeenkomst en opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes (6) maanden hebben geldt een verdere beperking van de in artikel 7.1 bepaalde aansprakelijkheid tot maximaal het    gedeclareerde bedrag over de laatste zes (6) maanden.

7.3    Fopma NatuurAdvies is en blijft aansprakelijk en verantwoordelijk voor verplichtingen krachtens de belasting- en sociale zekerheidswetgeving.

7.4    Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in verband met dit artikel dienen binnen zes (6) maanden na vaststelling van de schade te zijn    ingediend bij Fopma NatuurAdvies, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten ter zake zal hebben verwerkt.

8    Tussentijdse beëindiging en ontbinding

8.1    Partijen kunnen de overeenkomst en opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer    kan plaatsvinden conform de overeenkomst en opdracht. Deze beëindiging moet schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij kenbaar worden     gemaakt. In geval van tussentijdse beëindiging zijn partijen elkaar geen schadevergoeding verschuldigd.

8.2    Fopma NatuurAdvies behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van declaraties voor de tot het moment van de    tussentijdse beëindiging verrichte werkzaamheden en geleverde prestaties.

8.3    In het geval een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of de bedrijfsvoering staakt,    is de andere partij gerechtigd de overeenkomst en opdracht zonder inachtneming van enige opzegtermijn te ontbinden.

9    Toepasselijk recht en geschillenregeling

9.1    Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Fopma NatuurAdvies is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2    Partijen spannen zich in eventuele geschillen door middel van onderling overleg te regelen. Indien dit overleg niet tot resultaat leidt worden gesch        voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Adviesbureau voor groene wet en regelgeving