Adviesbureau voor groene wet en regelgeving

Wat doet Fopma NatuurAdvies?

Voor de uitvoering van een bouwproject is het vaak nodig dat een bestemmingsplan wordt aangepast. De gemeente vraagt de initiatiefnemer in dergelijke gevallen om hiervoor een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Hierbij moet rekening worden gehouden met een groot aantal aspecten. Eén van de aspecten is het voorkomen van beschermde natuurwaarden. Ook onder de wabo is dit een belangrijk item. Het betreft met name waarden die beschermd zijn door de Wet natuurbescherming. Fopma NatuurAdvies kan u van dienst zijn bij de volgende zaken:

  1. Voortoetsen, Passende beoordelingen en QuickScans (planologische ingrepen)
  2. Cursussen (AERIUS na de PAS, Groene wet- en regelgeving)
  3. Wet natuurbescherming - soortbescherming (voorheen Flora- en faunawet)
  4. Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998)
  5. Wet natuurbescherming - jacht, schadebestrijding en beheer (voorheen Flora- en faunawet)
  6. Coaching